طرف قرارداد با :

تعاونی مصرف بانک صادرات 

سایپا پرس

شهرداری منطقه ۱۵