طرف قرارداد با : تعاونی مصرف بانک صادرات، سایپا پرس ،شهرداری منطقه ۱۵